Adam Ka'dîm Kad-Moan ve argumentum ad gastroenterum1 - Kim bu Adam Ka'dîm Kad-Moan?

Adam Ka'dîm Kad-Moan (circa MÖ 10,500 (?) - MÖ 7,000) Hyboria' şaman, alim, mistik ve eğitimci (2), (3). İnsanlığın ezici çoğunluğunun tanımadığı; sadece 'ezoterizm' ve 'alternatif tarih' alanında araştırmalar yapan bir avuç 'Erbab-ı Havass' (elit araştırmacı, seçkin bilim insanı, seçilmiş arif) tarafından bilinen çok önemli bir tarihi figürdür (4).

Sadece bilim camiasıyla mistik ve esoterik varlık kümelerinin, yukarıda zikredilen (Akaşik Kayıtlar'ı inceleyerek onlardan iktibas yapma ayrıcılığına sahip olan seçilmiş şanslı zümreleri olan'Erbab-ı Havass' nam unsurlarının müellifi, muharriri ve müstensihi oldukları 'Kâdim Kayıtlar'da (5) kendisinden bahsedilen Adam Ka'dîm Kad-Moan; insanlık tarihinin bilinen en eski (kadîm) ve en ehemmiyetli bilimsel metodu olan Argumentum ad gastroenterum'un mucidi (founder father) ve isim babası olarak . Bu vasfıyla o, cari 'Batı Medeniyeti'nin de temel koyucu unsurlarından birisi, hatta birincisidir. 

Doğum yeri ve doğum tarihi tam olarak tespit edilemeyen Adam Ka'dîm Kad-Moan', (ilerleyen satırlarda paylaşılacak olan bazı çok gizli ve kadim
kaynaklara göre), 35 asra mütecaviz bir hayat sürmüştür. 

2 - Zia-Vr Shen-Quan'ın misyonerce çabası unutulmamasını sağladı

Konu üzerinde 11 asrı aşan bir süre boyunca derinlemesine akademik tetkikler yapan, bu mevzuya adeta akademik kariyerini (ve hatta hayatını) hasreden Zia-Vr Shen-Quan (6), saplantı düzeyine erişen bahse konu bu tutkusu yüzünden, ilmi ve beşeri olarak çekiştiği döneminin kimi mistik ve araştırmacıları tarafından 'varlığını Adam Ka'dîm Kad-Moan efsanesinin ezici karizmasının hacir altına aldığı bir meczup' şeklinde tasvir ve tavsif edilmiştir. Zia-Vr Shen-Quan'a göre Adam Ka'dîm Kad-Moan, kendisinden ''Kaybolmuş Kadimler' üyesi bir tuareg' şeklinde bahsedilen bir 'ehl-i mistik ve erbab-ı ezoterik' olup, çoğunlukla 'Vilâyet Denizi'ne bitişik 'Cenubi Hiboria Eyaleti'nde yaşamıştır. 

Öte yandan, yine Zia-Vr Shen-Quan'ın yaptığı araştırmalar sonucundaAdam Ka'dîm Kad-Moan'un; hayatının 1/3'üne tekabül eden bir süre zarfında (kabaca 10 asır boyunca), yeryüzünün o gün için bilinen ve bilinmeyen bütün coğrafyalarının yanı sıra, Aborjinler'in 'Düş Ülkesi' ile 'Neverland' (7), (8) gibi mitolojik uzaylarla; son 50 yılda (Kuvantum Gravitasyon Kuramı ve Süper Sicim Teorisi gibi) (9), (10) kozmolojik teoremler ve argümantasyonlar'ın referans verdikleri paralel boyutlar ve paralel evrenler'de de seyahatler ve tetkikler yaptığı ortaya çıkmıştır. Methuselah'ın 3.5 katından daha uzun bir süreye erişen hayatının son 3.5 asrını, yaptığı ilmi ve mesleki seyahatleri ve gezileri kayda geçirmeye hasreden Adam Ka'dîm Kad-Moan, doğduğu topraklarda, 'Cenubi Hiboria Eyaleti'nin 'Malou Mathe Fourushia' beldesinde tamamlamıştır (11). 

Okunulan etüdün girişinde MÖ 7,000 olarak verilen 'Adam Ka'dîm Kad-Moan'un ölüm tarihini havi bir Vilâyet Denizi Lordluğu belgesi, Gotham Kenti Devlet Üniversitesi Kütüphanesi'nin bir alt birimi olan Gotham City State University Occultisme Department'ınında yaptığı bir araştırma sırasında, bu satırların müellifi tarafından da bizzat incelenmiştir (12). 

3 - Robert James Howard Churchward sayesinde tanıdım Adam Ka'dîm Kad-Moan'u

Adam Ka'dîm Kad-Moan'a entelektüel olarak ilgi duymam, bahse konu üniversitenin arşivlerinde Robert James Howard Churchward hakkında yaptığım bir başka akademik etüt sırasına tesadüf eder (13)Robert James Howard Chuchward'ın çok nadir olan (14) ve 'esoterik-alternatif dünya tarihi' alanının baş yapıtı sayılan külliyatının 78. cildinin 4,709. sayfasında başlayıp 4,793. sayfasında sona eren Adam Ka'dîm Kad-Moan başlıklı etüt, mezkûr antiteye ilgi duyanlar için adete kutsal bir metin mahiyetindedir. Söz konusu kadim kişiliğin hayatı hakkında burada paylaşılanlardan fazlasını (ne yazık ki!!!) içermeyen bahis konusu çalışma, ağırlıkla Adam Ka'dîm Kad-Moan'dan bize kalmış olan sınırlı sayıdaki papirüslere dercedilmiş olan kayıtların tercümesi şeklindedir.

Yaptığım derinlemesine fikri takipler ve çapraz sorgulamalar sonucunda, Vatican Arşivleriyle Aşağı İndüs'teki bir Naa-Qeaall Manastırında, Adam Ka'dîm Kad-Moan'a dair olan başka otantik vesaikin daha olduğu istihbaratını edinmiş olmama karşın, ne yazık ki, Türkiye'de araştırmacı olmanın en büyük handikabı olan 'yeterli fon temin edememe gailesi' yüzünden, mezkûr arşiv taramasını şu ana değin gerçekleştirebilmiş değilim.

dipnotlar:
(1): Okunulan metnin de üzerine bina edildiği tarihin en eski ve popüler ilmi yöntemi Argumentum ad gastroeneterum için bknz. http://ziyaversencan.blogspot.com.tr/2013/10/argmentum-ad-gastroenterum.html
(2): Circa, 'aşağı yukarı', 'kabaca', 'civarında', 'yuvarlak hesap' anlamlarına gelen latince deyiştir. c., ca., ca, cca., circ. şeklinde de yazılabilir. bknz. http://en.wikipedia.org/wiki/Circa
(3): Hyboria için bknz. http://en.wikipedia.org/wiki/Hyborian_Age
(4): Ezoterizm (esotericism, esoterism, esoterisme) için bknz. http://en.wikipedia.org/wiki/Esotericism
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ezoterizm
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89sot%C3%A9risme
(5): Akaşa Kayıtları (Akaşik Kayıtlar) için bknz. http://tr.wikipedia.org/wiki/Aka%C5%9Fa_kay%C4%B1tlar%C4%B1
http://en.wikipedia.org/wiki/Akashic_records
(6): Zia-Vr Shen-Quan için bknz. http://ziyaversencan.blogspot.com.tr/2014/10/zia-vr-ahen-quan-kadim-bir-tuareg-kahini.html
(7): Aborjinlerin Düşzamanı Ülkesi (Dreamtime) için bknz. 
(8): Neverland için bknz. http://en.wikipedia.org/wiki/Neverland
(9): Kuvantum Gravitasyon Kuramı için bknz. http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_gravity
(10): Süper Sicim Kuramı için bknz. http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCpersicim_kuram%C4%B1
http://en.wikipedia.org/wiki/Superstring_theory(11): Methuselah için bknzhttp://en.wikipedia.org/wiki/Methuselah
(11): Methuselah için bknz. http://en.wikipedia.org/wiki/Methuselah
(12): Gotham Kenti Devlet Üniversitesi Kütüphanesi için bknz.
http://ziyaversencan.blogspot.com.tr/2014/10/gotham-kenti-devlet-universitesi.html
(13): Robert James Howard Chuchward için bknz. http://ziyaversencan.blogspot.com.tr/2014/10/robert-james-howard-chuchward-gotham.html
(14): Eksiksiz bir Robert James Howard Churchward külliyatının dünyada hiç bir kişide ve kurumda olmadığına dair olan bir anekdot, esoterizmle ilgilenenlerin sohbetlerinin demirbaş mevzularından birisidir. Bu satırların yazarı, bu argümanın bir şehir efsanesi olduğunu, bahse konu külliyatın, özel ya da kamusal arşiv ve kütüphanelerde (üstelik de birden çok olmak üzere), mevcut olduğunu düşünenlerdendir . 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder